Pravo kupca na odustajanje od ugovora

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu kupac odnosno potrošač ima pravo obavijestiti dobavljača u roku od 14 dana da odustaje od ugovora bez potrebe da navede razlog za svoju odluku. Obavijest će se smatrati pravodobnom ako je pošiljka predana do isteka prethodno navedenog roka od 14 dana. Jedini trošak koji kupac snosi  u vezi s odustajanjem od ugovora izravni je trošak povrata robe. Kupac ne može zahtijevati naknadu dodatnih troškova koji su nastali jer se izričito odlučio za drugu vrstu pošiljke od one cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju nudi dobavljač.

Obrazac za odustajanje od ugovora dostupan je OVDJE.

Kupac ispunjava Obrazac za odustajanje od ugovora (ili sam napiše izjavu sa svim podacima koji se traže u obrascu) i šalje ga dobavljaču elektroničkom poštom na adresu inti.trgovina@gmail.com, preporučenom poštom na adresu Franje Kosine 17, 31400 Đakovo.

Trenutak otkad počinje teći rok za odustajanje od ugovora

Rok za odustajanje od ugovora o isporuci robe počinje teći od dana kada kupac ili treća strana, koja nije prijevoznik i koju je imenovao kupac, dođe u stvarni posjed robe. Ako je predmet ugovora nekoliko komada robe ili ako se isporuka sastoji od više pošiljki ili komada, rok za odustajanje od ugovora počinje teći od kada kupac dođe u posjed s robom.

Povrat robe

Ako je kupac već primio robu i odustane od ugovora, vratit će je ili predati dobavljaču ili osobi koju je dobavljač ovlastio za preuzimanje robe, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana kada je dobavljaču poslao obavijest o odustajanju od ugovora, osim ako dobavljač kupcu ponudi da sam preuzme vraćenu robu. Smatra se da je kupac pravodobno vratio robu ako ju je poslao prije isteka roka za povrat od 14 dana.

Kupac može vratiti robu dobavljaču:

 • poštom ili preko druge dostavne službe na adresu Franje Kosine 17 31400 Đakovo

Izravne troškove povrata robe snosi potrošač.

Povrat kupoprodajne cijene

Ako kupac odustane od ugovora, dobavljač mu vraća sve primljene uplate bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana primitka obavijesti o odustajanju od ugovora. Dobavljač vraća kupcu primljene uplate istim sredstvima plaćanja koja je koristio kupac, osim ako je kupac izričito zatražio upotrebu drugog sredstva plaćanja i ako kupac zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Dobavljač može zadržati povrat primljenih uplata do preuzimanja vraćene robe ili sve dok kupac ne dostavi dokaz da je poslao robu.

Ograničenja i zahtjevi u pogledu ostvarivanja prava na odustajanje od ugovora

Kupac odgovara za smanjenje vrijednosti robe, ako je ono rezultat radnje koja nije nužno neophodna za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe.

Kupac mora dobavljaču vratiti robu neoštećenu, neupotrebljavanu (može se upotrebljavati samo u opsegu navedenom u prethodnoj rečenici) i u istoj količini. Kupac može pregledati i ispitati primljeni proizvod samo u mjeri koja je nužno potrebna za utvrđivanje stvarnog stanja (priroda, svojstva, funkcioniranje proizvoda) i kao što je uobičajeno u trgovinama. Svako ispitivanje koje odstupa od prethodno navedenoga smatra se uporabom proizvoda, što znači da kupac time gubi pravo na odustajanje od ugovora. Ako je predmet povrata proizvod kupljen u setu, svi dijelovi seta moraju se vratiti. Nije dozvoljeno vraćanje pojedinih dijelova seta. Kupac je dužan uz robu priložiti sve popratne dokumente koje je primio zajedno s robom (npr. upute za uporabu, potvrde, jamstveni listovi itd.). Isto je tako obavezno da se proizvodi vrate u izvornoj ambalaži. Do predaje robe dobavljaču ili osobi koju je ovlastio dobavljač, kupac sam snosi teret rizika od gubitka, oštećenja ili uništenja proizvoda koji želi vratiti, osim ako se to nije dogodilo njegovom krivnjom.

Kako bi se olakšala i ubrzala provedba svih potrebnih aktivnosti u vezi s odustajanjem od ugovora i njegove posljedice, poželjno je da kupac uz robu priloži presliku računa i presliku obavijesti (ili ispunjenog obrasca) o odustajanju od ugovora.

Odstupanje od ugovora i mogućnost povrata, osim ostalih slučajeva koji su izričito navedeni u Zakonu o zaštiti potrošača, ne odnose se na:

 • robu koja je lako kvarljiva ili čiji rok uporabe brzo ističe,
 • softver, audio i video medije, ako je kupac otvorio sigurnosni pečat,
 • zapečaćenu robu koja ne ispunjava uvjete za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga, ako je kupac otvorio pečat nakon dostave
 • prehrambene proizvode koji ne ispunjavaju uvjete za povrat zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga (npr. ako je kupac proizvod otvorio nakon dostave)
 • proizvode izrađene po mjeri (personalizirani proizvodi itd.) ili robu koja je izrađena prema točnim uputama kupca i prilagođena njegovim osobnim potrebama
 • robu koja je po svojoj prirodi neraskidivo povezana s drugim predmetima.

Materijalni nedostatak

Definicija materijalnog nedostatka

Dobavljač je odgovoran za materijalne nedostatke na proizvodu. Riječ je o materijalnom nedostatku:

 1. ako proizvod nema svojstva potrebna za njegovu uobičajenu uporabu ili za stavljanje u promet,
 2. ako proizvod nema svojstva potrebna za specifičnu uporabu za koju ga kupac kupuje, a koja je prodavaču bile poznata ili mu je trebala biti poznate,
 3. ako proizvod nema svojstva i značajke koje su izričito ili prešutno dogovorene ili propisane,
 4. ako je dobavljač isporučio proizvod koji ne odgovara uzorku ili modelu, osim ako je uzorak ili model prikazan samo u informativne svrhe.

Provjera prikladnosti proizvoda

Prikladnost proizvoda za uobičajenu uporabu provjerava se u odnosu na uobičajenu robu iste vrste, uzimajući u obzir izjave dobavljača o značajkama proizvoda koje je dobavljač ili proizvođač dao oglašavanjem, predstavljanjem proizvoda ili navodima na proizvodu.

Ostvarivanje prava na temelju materijalnog nedostatka

Kupac može ostvariti svoja prava na temelju materijalnog nedostatka ako obavijesti prodavatelja o nedostatku u roku od mjesec (1) mjeseca od dana kada je nedostatak otkriven. Kupac mora detaljno opisati nedostatak u obavijesti o nedostatku i dopustiti prodavatelju da pregleda predmet. Prodavatelj ne odgovara za materijalne nedostatke na robi koji se pojave nakon isteka dvije (2) godine od isporuke predmeta. Smatrat će se da je nedostatak na predmetu postojao u trenutku isporuke ako se pojavi u roku od šest (6) mjeseci od isporuke.

Kupac koji je propisno obavijestio prodavatelja o nedostatku ima pravo zatražiti od prodavatelja da učini jedno od sljedećeg: 1. da ispravi nedostatak na robi, 2. da mu vrati dio plaćenog iznosa proporcionalno nedostatku, 3. da zamijeni neispravnu robu novom robom u besprijekornom stanju ili 4. da mu vrati plaćeni iznos. U svakom slučaju, kupac ima i pravo od prodavatelja zatražiti naknadu štete, a posebno naknadu troškova materijala, rezervnih dijelova, rada, prijenosa i prijevoza proizvoda nastalih zbog ispunjavanja obveza iz prethodne rečenice.

Ako postojanje nedostatka na robi ili proizvodu nije sporno, prodavatelj mora udovoljiti zahtjevu kupca što je prije moguće, a najkasnije u roku od osam (8) dana. Ako je postojanje nedostatka na robi ili proizvodu sporno, prodavatelj mora kupcu na njegov zahtjev odgovoriti u pisanom obliku najkasnije u roku od osam dana od primitka zahtjeva kupca.

Odgovornost prodavatelja ili dobavljača za materijalne nedostatke ne postoji u slučajevima koji proizlaze iz sfere kupca (ili trećih strana), posebno ako se pojave uslijed nepravilne uporabe, mehaničkih oštećenja ili neovlaštenih intervencija (npr. popravci, preinake, otvaranje kućišta, rastavljanje robe ili proizvoda…).

Obrazac za ostvarivanje prava potrošača u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu možete pronaći OVDJE.

Kupac ispunjava Obrazac za ostvarivanje prava potrošača u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu (ili sam sastavlja izjavu sa svim podacima koji se traže u obrascu) i zajedno s proizvodom šalje ga dobavljaču odnosno prodavatelju preporučenom poštom (ili dostavnom službom) na adresu prodavatelja odnosno dobavljača na adresu Franje Kosine 17, 31400 Đakovo.

Pravo na utvrđivanje materijalnog nedostatka na artiklu i odgovornost dobavljača za materijalne nedostatke detaljnije su uređeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakonika o obveznim odnosima.

Pritužbe i rješavanje sporova

Dobavljač će nastojati svaku nejasnoću, primjedbu ili žalbu razriješiti u što kraćem mogućem roku, pritom će poštivati relevantno zakonodavstvo (posebice Zakon o zaštiti potrošača) i poduzimati sve napore kako bi postigao sporazumno rješenje u slučaju spora.

U slučaju da korisnik internetske trgovine ima primjedbu ili žalbu (u daljnjem tekstu „žalba”) na internetsku trgovinu, način komuniciranja ili poslovanja dobavljača itd., može dobavljača kontaktirati na sljedeće načine:

 • pisanim putem na adresu Ana Miler Franje Kosine 17, 31400 Đakovo (ispod adrese treba dopisati ŽALBA)
 • pisanim putem na adresu e-pošte inti.trgovina@gmail.com
 • pozivom na telefonski broj 092/3997-519

Postupak obrade žalbe je povjerljiv.

Dobavljač će u roku od tri (3) radnih dana nakon primitka žalbe korisniku potvrditi da je primio žalbu, a u istoj poruci kupcu će priopćiti predviđeni rok obrade žalbe (ovisno o složenosti slučaja, potrebi za provođenjem istrage, pribavljanjem dokaza, dodatnih informacija itd.) i neprestano ga obavještavati o tijeku postupka rješavanja žalbe.

Dobavljač je svjestan da je bitna značajka potrošačkog spora, barem što se tiče sudskog rješavanja, nesrazmjer između ekonomske vrijednosti zahtjeva i troškova koji nastanu prilikom rješavanja samog spora. To je također i glavna prepreka da potrošač ne pokrene spor pred sudom. Zbog toga dobavljač nastoji koliko god je to moguće eventualne sporove riješiti sporazumno. Ako dogovor ne bude moguć, za sporove je nadležan stvarno nadležni sud u Đakovu.

Dobavljač ne priznaje nijednog izvođača izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova kao nadležnog za rješavanje potrošačkog spora koji bi potrošač mogao pokrenuti u skladu sa Zakonom o izvansudskom rješavanju potrošačkih sporova.